bærekraftig utvikling

læreplansmål:

forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette 

 

to store miljøutfordringer:

Overbefolkning (u-land)

- 9 milliarder i 2050

- overbeiting/rovdrift på jordsmonn  ørken

- avskoging

Økt levestandard (i-land)

- forurensning

- sur nedbør, global oppvarming

urettferdig fordeling?

I-land: 20 % av jordas befolkning, 80 % av ressurseneU-land: 80% av jordas befolkning, 20 % av ressursene

 

For 40 milliarder kr årlig kan alle barn i verden få en grunnutdanning. 

Det er like mye som brukes på kosmetikk i USA

 

For 60 milliarder kr årlig kan alle i verden få reint vann og gode sanitærforhold. 

Det er like mye som brukes på iskrem i Europa 

Norge: rikt land, tilgang til mer ressurser enn de fleste land

 

 

Ansvar for både å ta vare på egne ressurser og for en rettferdig fordeling av ressursene i verden

FN

1972: «En jord», FN`s miljøvernprogram blir vedtatt

1983: «Brundtlandkommisjonen», landene som deltok forpliktet seg til å sette i gang konkrete miljøtiltak og fornuftig utnytting av ressursene på jorda.

     Innførte begrepet «Bærekraftig utvikling»

bærekraftig utvikling

En bærekraftig utvikling betyr at vi får dekket våre behov uten at det ødelegger kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov

Eksempler:

- fisk og fangst (sild og torsk på norskekysten)

- jordbruk (snauhogst på Rørosvidda)

- industri (effektive rensemetoder)

miljørekka:

Vi må ha kunnskap

Så må vi bygge opp holdninger

Holdningene fører til handling: 

    endring i livsstil, en annen politikk, 

    internasjonalt samarbeid

føre-var-prinsippet

Føre-var-prinsippet går ut på at vi ikke gjør noe før vi er sikre på følgene

Eksempler:

- fiske/fangstkvoter

- regulere hogst

- forurensning  global oppvarming

energikilder

Ikke-fornybare (de siste 200-300 år)

- olje, kull, gass (fossile energikilder), kjernekraft

- olja varer kanskje 50-60 år til, naturgass noen

                hundre år til

- utslipp av CO2 , SO2, NOx 

- fører til sur nedbør og global oppvarming

Fornybare

- tidevann, saltkraft, jordvarme, solenergi (solstråling, 

  vind, vann, bølger, biomasse, havvarme)

energibruk i norge og verden

I Norge: vannkraft (99 % av elektrisitetproduksjonen),  olje, gasskraftverk basert på gass fra Nordsjøen

    CO2 ? utslipp: 10 000 kg per innbygger (1/3 fra biltrafikk)

I verden: de fleste land lager sin elektrisitet ved hjelp av kull, gass og atomkraft  

energibruk i fremtida

Norge: må satse på økt bruk av fornybar energi som biomasse, vind, solstråling og havstrømmer. Satsing på energisparende tiltak (enøk) vil også redusere det totale energiforbruket.

I verden: satse på fornybar energi, 

    eks hydrogen som produseres ved 

    å bruke sol- og vindenergi. 

    Mer effektiv utnytting av 

    energikilder

læreplan 2

forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette 

vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg og energibruk 

gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer 

gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land 

gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon 

velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet 

førevarprinsippet

Føre-var-prinsippet betyr at tvilen skal  komme naturen til gode, at vi ikke gjør  noe før vi er sikre på følgene

Eks:

Fiskekvoter

CO2 -utslipp

Hogst av skog

drivhuseffekten

Atmosfærens isolerende virkning

Vi hadde ikke kunnet leve på jorda uten  drivhuseffekten, da hadde gjennom- snittstemperaturen vært -18 grader

Drivhusgasser: vanndamp, CO2 , metan,  lystgass

økt drivhuseffekten

Økte utslipp av CO2  kan øke  drivhuseffekten, og dermed får vi høyere  temperaturer på jorda

Konsekvenser: 

Økt havnivå

Mer nedbør

Issmelting

Endring av økosystem

bærekraftig utvikling

En bærekraftig utvikling 

betyr at vi får dekket våre

behov uten at det 

ødelegger kommende 

generasjoners mulighet 

til å dekke sine behov.

globale interressekonflikter

   I en globale interessekonflikt gjør enkelte land ting som er til deres fordel, men som er til skade for store deler av verden.

Felling av regnskog

Høyt energibruk 

Overfiske

Atomkraft

naturforvaltning

Naturforvaltning handler om bærekraftig bruk av naturressurser, bevaring av biologisk mangfold og opprettholdelse av natur- og kulturlandskap som kilde til friluftsliv og naturopplevelse. 

Konsekvenser for urfolk:

Samene

Masaiene i Øst-Afrika

San i Botswana

arbeid med globale miljøutfordringer

Internasjonale avtaler (Rio konferansen 1992, Kyoto-avtalen 1997, København 2009)

FNs klimapanel

Miljøorganisasjoner (Bellona, Greenpeace, Natur og Ungdom)

Samarbeid mellom land (EU, EØS)

forbruksvalg

Mat ? hva velger du å spise ? 

   Jordbær i desember ?

Avfall

   Vi kan redusere avfallsmengden ved gjenbruk, gjenvinning, energiproduksjon og kompostering

energivalg

Alternative energikilder

Transport

Enøk

GLOBALE MILJØUTFORDRINGER
læreplan

Læreplanmål:  

velge ut og beskrive noen globale 

   interessekonflikter og vurdere hvilke følger

   disse konfliktene kan få for lokalbefolkningen

   og for verdenssamfunnet

interessekonflikter

I en global interessekonflikt gjør enkelte land noe som er til deres egen fordel, men som er til skade for store deler av resten av verden

 

Klimaendringer/global oppvarming

Tap av biologisk mangfold

Mangel på ferskvann

klimaendringer

Drivhuseffekten: atmosfærens isolerende virkning, slipper inn mer energi (varme) fra sola enn det som slippes ut.

Drivhusgasser: CO2, metan, vanndamp, lystgass

Uten drivhusgassene hadde gjennomsnitts-temperaturen på jorda vært -19 grader (nå: +15 grader)

Mer utslipp av CO2 kan føre til et varmere klima

konsekvenser for ett varmere klima

Nedbørendring

Mer uvær

Høyere havnivå

Issmelting

Dyre- og planteliv påvirkes

I Norge: mulig å dyrke mer og annerledes mat

Film global oppvarming

tap av biologisk mangfold

Biologisk mangfold vil si at vi har mange forskjellige typer levende organismer på jorda

Forsvinner kanskje så mye som 50 000 arter hvert år (100 ganger mer enn før menneskene begynte å forandre jorda)

Når en art forsvinner kan det få følger for svært mange arter i samme økosystem

regnskogen

De tropiske regnskogene ligger som et belte rundt ekvator (5-6 % av jordas landareal)

Hver dag forsvinner et areal av regnskog som tilsvarer 11 fotballbaner

Opptil 200 treslag per 1000 m2, 50-90 % av alle levende arter holder til her

Mange arter som finnes kun i regnskogen blir brukt til medisin mot kreft, hjertesykdommer, astma, magesår, malaria

Regnskogen binder karbon

global vannkrise

2,5 % av verdens vann er ferskvann

Det meste av dette er bundet til is

Det vannet som er igjen er svært ujevnt fordelt

Vannmangelen er særlig stor i Midtøsten, Nord-Afrika og Sør-Asia

Vannmangel er et av de alvorligste problemene i verden

I U-land: 80 % av alle sykdommer kommer av smitte fra vann (6000 barn dør daglig pga slike sykdommer)

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits